Prijava

Prijavnica za prvo opravljanje izpita

Skladno s 25. členom Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur. l. RS št. 60/16) in na podlagi razpisa se prijavljam na usposabljanje in opravljanje izpita o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh za klimatske naprave v motornih vozilih.

Podatki o udeležencu

Ime in priimek:

EMŠO:

Kraj rojstva:

Državljanstvo:

Naslov prebivališča:

Poštna številka in pošta:

Telefon:

Elektronski naslov:

Stopnja in vrsta izobrazbe:

Delovna doba (leta):

Želim se udeležiti izvedbe

Izberi termin:

Prijava na
Usposabljanje (180,00 EUR+DDV)Izpit (152,00 EUR)

Plačnik kotizacije
organizacijasamoplačnik

Naziv in naslov plačnika:

Poštna št. in pošta plačnika:

Davčni zavezanec:
dane

Davčna številka (davčni zavezanci):

Kontaktna oseba:

Telefon:

Elektronski naslov:

Kotizacijo nakažite najkasneje 5 dni pred opravljanjem izpita na:
račun št. SI56 0110 0603 0696 740, sklic: 007600104-149.

Rok za prijavo: najkasneje 10 dni pred vsakim objavljenim rokom.
Pisni preklic prijave na izpit je možen najpozneje 3 dni pred datumom izpita. Kandidati bodo obveščeni o neizpolnjevanju pogojev (23. člen uredbe) 3 dni po prijavi na izpit.

Po prejemu vaše prijave, vam bomo poslali pisno potrditev prijave z napotki o plačilu in poteku usposabljanja in izpita.

IZJAVA
Podpisani/a soglašam, da se podatki navedeni v obrazcu, uporabljajo za potrebe evidence in registra na področju uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur.l.RS, št.94/07- ZVOP-1-UPB1) in za objavo na internetni strani Agencije RS za okolje.

Izjavljam, da izpolnjujem pogoje za opravljanje izpita, ki so opredeljeni v 23. členu Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur. l. RS, št. 60/2016).

Z izjavo se strinjam