Veljavno spričevalo

Nova slovenska uredba nalaga (42. člen) vsem serviserjem klimatskih naprav, ki imajo veljavno spričevalo izdano do 31. 12. 2014, da si pridobijo spričevalo iz 29. člena te uredbe.

Le serviser, ki ima spričevalo iz prvega odstavka, pete alineje 29. člena uredbe (spričevalo E), je strokovno usposobljen, da omogoči pravilno zajemanje, to je zbiranje in hranjenje fluoriranih toplogrednih plinov ter ozonu škodljivih snovi iz klimatskih naprav v motornih vozilih, s čimer se zagotovi njihovo recikliranje, predelavo ali uničenje.

Namen obnove znanj je preverjanje usposobljenosti oseb (v nadaljevanju: serviserjev), ki se ukvarjajo z dejavnostjo zajema fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih naprav v nekaterih motornih vozilih, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2006/40/ES. Serviserji morajo obvladati strokovno-teoretično znanje, ki se nanaša na zakonsko podlago in novosti o ustreznih tehnologijah za nadomeščanje ali zmanjševanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in varno ravnanje z njimi.

Usposabljanje za obnovitev znanj je teoretično v obsegu 5 šolskih ur in se zaključi s preverjanjem znanja.
 
Po uspešno opravljenem preverjanju znanja kandidat pridobi spričevalo iz prvega odstavka, pete alineje 29. člena uredbe, s katerim Ministrstvo za okolje in prostor RS potrjuje, da je kandidat strokovno usposobljen za ravnanje z fluoriranimi toplogrednimi plini in z ozonu škodljivimi snovmi.