Poteklo spričevalo

Nova slovenska uredba v 42. členu nalaga vsem serviserjem klimatskih naprav, ki so si pridobili spričevalo za opravljanje dejavnosti zajema fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih naprav v motornih vozilih v skladu s  staro slovensko uredbo (Uradni list RS, št. 41/10) in jim je spričevalo poteklo ter še danes opravljajo to dejavnost, da si pridobijo novo spričevalo skladno z 29. členom nove slovenske uredbe (Uradni list RS, št. 60/2016).

Le serviser, ki ima spričevalo iz prvega odstavka, pete alineje 29. člena uredbe (spričevalo E), je strokovno usposobljen, da omogoči pravilno zajemanje, to je zbiranje in hranjenje fluoriranih toplogrednih plinov ter ozonu škodljivih snovi iz klimatskih naprav v motornih vozilih, s čimer se zagotovi njihovo recikliranje, predelavo ali uničenje.

Namen obnove znanj je preverjanje usposobljenosti oseb (v nadaljevanju: serviserjev), ki se ukvarjajo z dejavnostjo zajema fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih naprav v nekaterih motornih vozilih, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2006/40/ES. Serviserji morajo obvladati strokovno-teoretično znanje, ki se nanaša na zakonsko podlago in novosti o ustreznih tehnologijah za nadomeščanje ali zmanjševanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in varno ravnanje z njimi.

Usposabljanje traja 5 šolskih ur in se zaključi z opravljanjem teoretičnega in praktičnega dela izpita. 
 
Po uspešno opravljenem izpitu kandidat pridobi spričevalo iz prvega odstavka, pete alineje 29. člena uredbe (spričevalo E), s katerim Ministrstvo za okolje in prostor RS potrjuje, da je kandidat strokovno usposobljen za ravnanje z fluoriranimi toplogrednimi plini in z ozonu škodljivimi snovmi skladno z veljavno zakonodajo.