Potek

POTEK OBNOVITVE SPRIČEVALA

PODALJŠANJE VELJAVNEGA SPRIČEVALAKandidat se mora udeležiti usposabljanja za obnovitev znanj, ki traja 5 šolskih ur in uspešno opraviti pisni preizkus znanja.

PONOVNA PRIDOBITEV SPRIČEVALA, ČE JE SPRIČEVALO POTEKLOKandidat mora obvezno ponovno pristopiti k teoretičnemu in praktičnemu delu izpita, kjer se preverja njegovo strokovno-teoretično znanje in uporaba le-tega pri praktičnem opravljanju nalog. Kandidat ima možnost, da se pred opravljanjem izpita udeleži tudi usposabljanja za obnovitev znanj v trajanju 5 šolskih ur. Udeležba na predavanju ni obvezna.

 

Namen obnove znanj je preverjanje usposobljenosti oseb (v nadaljevanju: serviserjev), ki se ukvarjajo z dejavnostjo zajema fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih naprav v nekaterih motornih vozilih, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2006/40/ES. Serviserji morajo obvladati strokovno-teoretično znanje, ki se nanaša na zakonsko podlago in novosti o ustreznih tehnologijah za nadomeščanje ali zmanjševanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in varno ravnanje z njimi.

Po uspešno opravljenem preizkusu znanja oziroma uspešno opravljenem izpitu, kandidat pridobi spričevalo iz prvega odstavka, pete alineje 29. člena uredbe, s katerim Ministrstvo za okolje in prostor RS potrjuje, da je kandidat strokovno usposobljen za ravnanje z fluoriranimi toplogrednimi plini in z ozonu škodljivimi snovmi v skladu z Uredbo 307/2008/ES in v povezavi z Uredbo 517/2014/EU o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 150/2014).